Συστημική Θεραπεία

Η συστημική είναι μια διεπιστημονική επιστήμη. Η συστημική δεν είναι μια θεωρία της ψυχολογίας. Είναι μια προσέγγιση στην επιστήμη που στόχο έχει την συνένωση των επιστημών. Η επιστήμη αυτή έχει αναπτύξει μεθόδους, θεωρητικές έννοιες και όρους, για να μπορέσει να περιγράψει και να κατανοήσει τη σημερινή πολυπλοκότητα της ζωής και να συνθέσει την επιστημονική γνώση που προέρχεται από διαφορετικά γνωστικά πεδία πχ τη φυσική και τα μαθηματικά.

Στο πλαίσιο της συστημικής επιστήμης ο άνθρωπος ορίζεται ως ένα σύστημα, δηλαδή ως ένα πολυεπίπεδο βιοψυχοκοινωνικό όν, το οποίο είναι ιεραρχικά δομημένο, έχει σαφή όρια, είναι ανοικτό στην πληροφορία του περιβάλλοντος και εξελίσσεται προς την επίτευξη στόχων. Το σύστημα άνθρωπος βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση δηλαδή επηρεάζεται και επηρεάζει το αμέσως επόμενο σύστημα στο οποίο ανήκει, την οικογένεια. Το σύστημα οικογένεια αλληλεπιδρά με το σύστημα κοινωνία, πόλη, κράτος, έθνος κλπ.

Η συστημική επιστήμη συνεννώνει τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας για τη διερεύνηση και τη κατανόηση του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος στο σημερινό πολύπλοκο κόσμο της πληροφορίας και των δικτύων, καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια προσαρμογής στα διαρκώς εξελισσόμενα νεότερα δεδομένα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στο σημερινό άνθρωπο είναι συνέπεια της δυσλειτουργίας του συστήματος στο οποίο ανήκει. Η παραδοσιακή έννοια του αρρώστου δεν ευσταθεί στα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Κώστας Συμιακάκης

Πνευματικά Δικαιώματα © Κώστας Συμιακάκης MSc.
Powered by Watchpress.io.